مديرية الصحة و السكان - ولاية وهران
Direction de la santé et de la population - Oran
مستشفى الحروق الكبرى
hôpital des grands brûlés
المركز الجهوي للتحاليل الطبية و الكشف الاشعاعي
centre régional des analyses médicales & exploration radiologique
المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني
Etablissement hospitalier de la sûreté nationale
مستشفى الكرمة - 60 سرير
hôpital el kerma - 60 lits
الاستعجالات الطبية لمستشفى المحقن
UMC El Mohgoun
مستشفى قديل - 240 سرير
hôpital Gdyel - 240 lits
مستشفى سيدي الشامي - 240 سرير
hôpital Sidi Chami - 240 lits

index.4A/. SERVICES INTRA-MUROS DU C.H.U.O

A.1/ SERVICES MEDICAUX

services intra-muros

services medicaux

Nbr de Lits

Chef de Service

N°TEL

H

F

E

médecine interne a

27

27

/

Pr. CHERAK Anouar

 41.22.57

hématologie

11

16

/

Pr. Touhami Hadj

 41.22.64

cardiologie

24

20

6

Pr. Hamou Leila

 41.22.15

dermatologie

22

18

/

Pr. Chiali Amel

 41.22.66

oncologie médicale

16

24

/

Pr. BOUSSEHABA Abdelkader

 40.59.24

radiothérapie

08

10

/

Pr. Dali Youcef Ahmed

 40.43.95

neurologie

23

17

/

Pr. Oubaïche Mohand Laid

 41.34.08

infectieux

29

41

/

Pr. MOUFEK Nadjet

 41.22.83

pneumologie a

24

32

/

Pr. Guermaz Malika

 40.61.53

pneumologie b

19

21

/

Pr. Berrabah Yahia

 40.59.26

psychiatrie

35

15

/

Pr. Azzedine Ratiba

 41.22.20

gastro-entérologie

23

37

/

Pr. Hakem schahrazed

 41.22.31

rhumatologie

16

14

/

Pr. Benzaoui Ahmed

 41.22.69

anesthésie réanimation -B-

05

05

/

Pr. Chouicha Badra

 41.22.63

réducation fonctionnelle

09

11

/

Pr. Remaoune Mustapha Kamel

 41.34.16

centre hemodialyse

26

Pr. Chouicha Badra

 41.22.63

maternité chuo

200

Pr. BOUROUBA El Hadj

 41.22.71

marfan

/

/

84

Pr. Chalabi Abla

 41.22.47

réanimation Pédiatrique

/

/

19

Pr. Mentouri Zahia

 41.34.12

 
 
 

A.2/ SERVICES CHIRURGICAUX

services intra-muros

services chirurgicaux

Nbr de Lits

Chef de Service

N°TEL

H

F

E

CHIRURGIE PV 14

35

29

/

Pr. Bachir Bouhedjra Nouredinne

41.22.28

CHIRURGIE PV 10

65

50

/

Pr. Mohamed Brahim Farouk

40.19.70

CHIRURGIE INFANTILE

/

/

60

Pr. Boukli Hacene Mohamed

40.05.39

CHIRURGIE THORACIQUE

21

19

/

Pr. SI MERABET Azzedine

40.10.10

CHIRURGIE plastique 

11

10

/

Pr. Zinai Leila

41.34.15

UROLOGIE

32

24

/

Pr. Attar Abderahmane

41.22.32

O.R.L

43

35

/

Pr. Berrada Setti

41.22.60

NEURO-CHIRURGIE

20

22

/

Pr. Bouchakour Maamar

41.34.07

BUCCO DENTAIRE

/

Pr. Bouzouina Fatima

41.22.33

A.3/ PLATEAUX TECHNIQUE

services intra-muros

plateaux technique

Chef de Service

N°TEL

RADIOLOGIE GENERALE

Pr. Mahmoudi halima

 41.22.16

C.T.S

Pr. Hamadi Mohamed

41.34.20

NEUROPHYSIOLOGIE

Pr. Stambouli Abdellah

40.17.19

PHARMACOLOGIE TOXICO

Pr. Rezk-Kallah Haciba

 41.14.00

BIOCHIMIE

Pr. BENHARRAT Sabria

 41.22.70

HEMOBIOLOGIE

Pr. Seghier Fatima

41.22.29

MICROBIOLOGIE

Pr. Bekkoucha Souad Naima

41.22.59

ANATOMIE PATHOLOGIE

Pr. Mallem Abou Oubida

40.65.81

S.A.M.U 31

Pr. Lahouel Abdelkader

 40.31.31

A.4/ Service Préventive et sociale

services intra-muros

Service Préventive et sociale

Chef de Service

N°TEL

ÉPIDEMIOLOGIE

Pr. Ahmed FOUATIH Zoubir

41.22.46

41.22.26

MEDECINE TRAVAIL

Pr. Tebounne Cheikh el Bachir (P/In

41.22.79

MEDECINE LEGALE

Pr. Hakem Ahmed Reda

 40.13.98

 
 

index.4B./ SERVICES EXTRA-MUROS DU C.H.U.O

 

services extra-muros

n° tel

adresse

spécialité

Nbr lits

Chef de service

clinique felaoucene

41.22.08

41.22.09

N°3 Rue Khoudja Miloud Oran

Orthopédie Traumatologie

65

Pr. Khaznadar Mahmoud

clinique amilcar c

41.18.53

9 Rue Amilcar Cabral Plateau Oran

Pédiatrie

08

Pr. BOUZIANE Nejadi karim

clinique laribere

33.50.75

27 Rue Jean Marie Laribere Oran

Endocrino-diabétologie

40

Pr. Mohamedi Fatiha 

Clinique dentaire

41.22.77

41.22.78

N°6 Place Roux

1- O.D.F

2- Prothèse dentaire

3- Odontologie consevatrice

4- parodontologie

/

1- Pr. Ahmed Fouatih Noureddine

2- Pr. KENDIL Hafida

3- Pr. Serradj Sid Ahmed

4- Pr. KASSANI Djamila

UMC

Urgence Médicale

Urgence Chirurgicale

Laboratoire

34.81.83

Rue Des Frères Bouchakour Plateaux

/

44 lits

   Djebri Hourai

   Belaid Abdelkrim

   Oulhaci Salima

 
 

 Nombre de visiteurs

 

compteur de visite

      Nvert2

hopital CHU ORAN:

      (041) 41 22 18/42 14 93

samuSAMU:(041) 40 31 31

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(041) 33 14 68

himayaPROTECTION CIVILE:

      (041) 41 34 02/05

Service Infectieux: (041) 41.22.83

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116

Réalisé par: service informatique de la DSP Oran

 © 2014-2018

Direction de la Santé et de la population d'Oran

Bd colonnel Ahmed BenAbderezzak - Oran

Tel:  041 382 989  Fax: 041 382 988

e-mail: dsporan31@gmail.com

intranet: cir31@sante.gov.dz